Organisatie

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting De Nieuwe Lichting
  Populaire naam: De Nieuwe Lichting
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  853931926
 3. Contactgegevens
  Postadres: Mathenesserdijk 406 A 02, 3026GV Rotterdam
  Bezoekadres: Delftsestraat 25 4e verdieping, 3015 AD Rotterdam
  Telefoonnummer: 06 443 636 98
  E-mailadres: info@stichtingdenieuwelichting.nl
 4. Bestuur

  Stichting DNL onderschrijft de Governance Code Cultuur. Stichting DNL kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting DNL. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in. In algemene zin is er ingezet op de competenties ondernemerschap, creativiteit en analyserend vermogen. Tevens is er bewust ingezet op een mix van bestuursleden met een culturele en commerciële achtergrond. Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.

  Het nieuwe bestuur wordt gevormd sinds 1 januari 2020 door 4 professionals met uiteenlopende achtergronden, expertises en competenties. Het bestuur bestaat uit:

  Linda Ammerlaan – voorzitter
  Agnes Lieftinck – penningmeester
  Ruben Cieremans – secretaris
  Sharon Lafort
  In-Soo Radstake

  Rooster van aftreden

  Directie en organisatie – de dagelijkse leiding is in handen van directeur Immanuel Spoor.

  De controle van de financiële administratie en opstelling van de definitieve jaarrekening wordt uitgevoerd door Fincontrol.

 5. Beleidsplan
  Zie het Meerjaren Beleidsplan
 6. Beloningsbeleid
  Stichting DNL onderschrijft de Fair Practice-code. Meer informatie hierover vindt u op bladzijde 28 Deel 3 van het Meerjaren Beleidsplan
 7. Doelstelling
  Het bieden van een podium aan Rotterdams talent. Hierbij wordt gefocust op, maar niet beperkt tot, muzikaal talent, verbindingen leggen tussen verschillende (kunst) disciplines en (sub) scenes, primair in de omgeving van Rotterdam, alsmede het stimuleren van de levendigheid in Rotterdam.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Zie onze jaarverslagen
 9. Financiële verantwoording
  Zie onze jaarrekening

Jaarverslagen

Financiele Verantwoording

Meerjaren Beleidsplan